Lepiej znać swoje prawa - Prawny

kancelaria radcy ÅšlÄ…sk

Zakończenie studiów prawniczych

Studia prawnicze uważane sÄ… za jedne z najtrudniejszych studiów, na które może zdecydować siÄ™ mÅ‚ody czÅ‚owiek. Oprócz caÅ‚ej historii rozwoju prawa, trzeba także poznać wszystkie jego przepisy i umieć je stosowaÄ

Lepiej znać swoje prawa - Prawny kancelaria radcy Śląsk
‡ w praktyce. Każdy student już od poczÄ…tku studiów myÅ›li także o uzyskaniu aplikacji prawniczej, co stanowi dla niego dodatkowe źródÅ‚o stresu. Na zakoÅ„czenie studiów prawniczych musi napisać pracÄ™ zaliczeniowÄ… oraz zdać odpowiedni egzamin i uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Potem bÄ™dzie musiaÅ‚ przechodzić przez kolejne stopnie, zanim bÄ™dzie mógÅ‚ zaÅ‚ożyć wÅ‚asnÄ… kancelariÄ™. Na poczÄ…tku odbÄ™dzie praktyki w jednej z kancelarii, a po ich pozytywnej ocenie bÄ™dzie mógÅ‚ liczyć na staÅ‚e zatrudnienie w kancelarii prawnej.


Wizja lokalna przeprowadzana w domu dziecka

Przeprowadzanie spraw rozwodowych połączonych z przyznaniem jednemu z rodziców prawa do opieki na dzieckiem jest bardzo trudnym zadaniem dla prawnika. Dlatego nie wszystkie kancelarie chętnie przyjmują tego typu sprawy. Z drugiej strony istnieją kancelarie specjalizujące się właśnie w sprawach o opiekę na dziećmi. Prawnik prowadzący taką sprawę musi nie tylko kontaktować się z rodzicami dziecka, ale też umiejętnie rozmawiać z nim samym w taki sposób, żeby z tej rozmowy uzyskać informację o tym, z którym z rodziców dziecko chciałoby zostać. Niekiedy przeprowadza także wizję lokalną w domu dziecka żeby sprawdzić, w jakich warunkach żyje ono na co dzień. W razie jakichś wątpliwości rozmawia także z pracownikami szkoły, do której uczęszcza dziecko.


Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom.

W ostatnich latach znacząco rozszerzono uprawnienia radców prawnych do występowania przed sądami i organami, powierzając im obok wcześniejszej kompetencji do prowadzenia spraw administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnosądowych, także m.in. możliwość prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia, a także występowania jako pełnomocnik oraz obrońca (od 1 lipca 2015 r.) strony w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny