Zyskująca popularność usługa doradztwa prawnego - Prawny

Dodane: 24-08-2016 10:40
Zyskująca popularność usługa doradztwa prawnego - Prawny prawnik rybnik
¼yć do porozumienia stron, które zazwyczaj wychodzi korzystniej niż dÅ‚ugie dochodzenie swoich praw w sÄ…dzie. Jak wiadomo sÄ…dy majÄ… swoje terminy, czÄ™sto dość dÅ‚ugie i kierowanie każdej najdrobniejszej sprawy pod sÄ™dziowski mÅ‚otek jest najzwyczajniej w Å›wiecie nieopÅ‚acalne. Do tego dochodzÄ… jeszcze niemaÅ‚e koszty sÄ…dowe, które musimy ponieść już od pierwszej rozprawy. Jeżeli tylko jest najmniejsza szansa na zaÅ‚atwienie sprawy, czy tez konfliktu polubownie to należy to uczynić, co z resztÄ… poleci nam prawie każdy prawnik. Należy pamiÄ™tać, że nie każda sprawa nadaje siÄ™ do sÄ…du, a ewentualne koszty z tym zwiÄ…zane mogÄ… znacznie przekroczyć wartość sporu. A dobry prawnik, jeżeli takowego mamy, bÄ™dzie zazwyczaj siÄ™ staraÅ‚ sprawÄ™ zaÅ‚atwić poza sÄ…dem w szybki i bezbolesny sposób.Kwestia aplikacji adwokackiejAplikacja adwokacka ? cykl szkolenia osób przygotowujÄ…cych siÄ™ do wykonywania zawodu adwokata ? aplikantów. SytuacjÄ™ prawnÄ… aplikantów ksztaÅ‚tujÄ… przepisy art.75-79 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze1 (dalej: ustawa), a także uchwalony przez NaczelnÄ… RadÄ™ AdwokackÄ… Regulamin aplikacji adwokackiej2. W obecnym ksztaÅ‚cie ustawy szkolenie trwa trzy lata. Korporacja adwokacka nakÅ‚ada na aplikanta obowiÄ…zek odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona, czyli adwokata, który wyraziÅ‚ pisemnÄ… gotowość do bycia patronem, jest niekarany dyscyplinarnie, z minimum 5-letnim stażem (wyjÄ…tkowo ? za pozwoleniem dziekana okrÄ™gowej rady adwokackiej ? także z 3-letnim stażem). Aplikacje adwokackÄ… zamyka tzw. "egzamin koÅ„cowy", który skÅ‚adany jest w aktualnym stanie prawnym przed komisjÄ… powoÅ‚ywanÄ… spoÅ›ród przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÅ›ci i samorzÄ…du zawodowego. Aplikacja jest odpÅ‚atna (art. 76b ustawy). Wysokość oplaty rocznej za aplikacjÄ™ adwokackÄ… jest okreÅ›lana przez rozporzÄ…dzenie Ministra SprawiedliwoÅ›ci i nie może przekroczyć 6-krotnoÅ›ci minimalnego wynagrodzenia3.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_adwokackaAplikantKażdy absolwent prawa ma prawo nazywać siebie prawnikiem, jednak jest jeszcze dalszy etap edukacji, czyli aplikacja, która trwa okoÅ‚o 3 lata w zależnoÅ›ci od wybranej specjalizacji. Najpopularniejsza jest oczywiÅ›cie aplikacja adwokacka. CaÅ‚y proces aplikacji polega na praktyce w danej specjalizacji przez okreÅ›lony czas pod okiem pracodawcy. Dopiero po skoÅ„czeniu aplikacji prawnik może wykonywać swoje obowiÄ…zki już jako np. komornik, czy sÄ™dzia. Za samÄ… prace w okresie aplikacji, aplikant otrzymuje pieniÄ…dze, jednak kwota zależy już od samej kancelarii czy sÄ…du w którym prawnik uczÄ™szcza na praktykÄ™.